sigi

ما در سیجی‌تگ برای محافظت از مشتری‌ها در برابر ویروس کرونا و به حداقل رساندن درصد انتقال آن، همه مراکز پردازش، انبارها و مرسولات را قبل از بسته بندی ، توزیع و ارسال بر اساس استانداردهای موجود،روزانه ضدعفونی می‌کنیم.
‌دمای بدن همه همکارانمان در بخش عملیات و انبار، هر روز به دقت چک می‌شود و همه در محل کار از دستکش و ماسک استفاده می‌کنند.
‌‌‌در صورتی که دمای بدن هر یک از همکاران بالاتر از حد طبیعی باشد از ورودش به محل کار جلوگیری می‌شود و تحت مراقب‌های پزشکی قرار می‌گیرند.

امیدواریم با این عمل سیجی‌تگ سهم خود در قطع زنجیره‌ی کرونا را انجام داده باشد.